0
Nákupný košík
0,00 EUR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť INGEMA s.r.o., so sídlom Hlivištia 23, 07301 Hlivištia, telefónne číslo: +421 918 752 596, e-mail: eshop@ingema.sk,  IČO 36575411, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 14485/V (ďalej len „spoločnosť INGEMA“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

2.1 Registrácia a prevádzka e-shopu, nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť INGEMA spracúva (1) na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa pre dodanie tovaru (ak je iná ako fakturačná) a história objednávok, (2) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa pre dodanie tovaru (ak je iná ako fakturačná), údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti INGEMA), (3) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (2) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácii, (4) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (2) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené kupujúcim pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade registrácie a prevádzky e-shopu článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou INGEMA je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru kupujúcemu a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou INGEMA je v prípade registrácie a prevádzky e-shopu, nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru kupujúcemu a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti INGEMA.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru kupujúcemu, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti INGEMA.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. V prípade registrácie v e-shope sú osobné údaje spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

2.2 Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory kupujúcemu

Spoločnosť INGEMA spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa pre dodanie tovaru (ak je iná ako fakturačná) a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou INGEMA je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

2.3 Riešenie sťažností kupujúcich

Spoločnosť INGEMA spracúva na účely riešenia sťažností kupujúcich nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom kupujúci sťažnosť podal aj jeho fakturačná adresa, adresa pre dodanie tovaru (ak je iná ako fakturačná), telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou INGEMA je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti kupujúceho.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti kupujúceho.

2.4 Uplatňovanie nárokov spoločnosti INGEMA

Spoločnosť INGEMA spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti INGEMA nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách s kupujúcimi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou INGEMA, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti INGEMA, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti INGEMA.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou INGEMA je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti INGEMA. Oprávneným záujmom spoločnosti INGEMA je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti INGEMA.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti INGEMA uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

2.5 Plnenie zákonných povinností spoločnosti INGEMA

Spoločnosť INGEMA spracúva osobné údaje uvedené v bodoch 2.1 až 2.4 na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti INGEMA.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou INGEMA je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou INGEMA.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti INGEMA:

 • písomne zaslaním listu na adresu INGEMA s.r.o., Močarianska 1, 07101 Michalovce,
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

4. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.